Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Rejestry i ewidencje  do wglądu po wcześniejszym złożeniu wniosku
o udostępnienie informacji publicznej

Rejestry:

1.      Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły, rejestr zawiera:

·         imię i nazwisko absolwenta, PESEL, nr księgi ucznia, data otrzymania świadectwa, podpis absolwenta

2.      Rejestr wypadków osób pozostających pod opieką szkoły, rejestr zawiera:

·         imię i nazwisko ucznia, klasa, data i rodzaj wypadku, miejsce wypadku
i rodzaj zajęć, rodzaj i miejsce uszkodzenia ciała, okoliczności wypadku, udzielona pomoc, środki zapobiegawcze, podpis dyrektora szkoły

3.      Rejestr wypadków przy pracy, rejestr zawiera:  

·         imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i data wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, data sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, data przekazania do ZUS wniosku oświadczenia z tytułu wypadku przy pracy, liczba dni niezdolności do pracy, inne informacje    

4.      Rejestr decyzji dyrektora szkoły, w tym rejestr decyzji w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zwolnienia z drugiego języka obcego nowożytnego oraz rejestr przyznania nauczania indywidualnego, rejestr zawiera:

·         datę, numer decyzji, treść, nazwisko i imię ucznia, klasa, termin, uwagi

5.      Rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego, rejestr zawiera:

·         nr wniosku, nazwisko i imię, uwagi

6.      Rejestr wydanych zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej
na stopień nauczyciela kontraktowego, rejestr zawiera:

·           nr zaświadczenia, nazwisko i imię, uwagi

7.      Rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, rejestr zawiera:  

·         nr aktu nadania, nazwisko i imię, uwagi

8.      Rejestr wydanych kart rowerowych, rejestr zawiera:

·         nazwisko i imię ucznia, seria, nr karty rowerowej, data wydania, potwierdzenie odbioru, uwagi

9.      Rejestr umów, rejestr zawiera:

·         numer/rodzaj umowy, data zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, nazwa i adres dostawcy/zleceniobiorcy, przedmiot umowy/ zakres zleconych prac, uwagi

10.  Rejestr zamówień publicznych, rejestr zawiera:

·         numer zamówienia- znak sprawy/faktury, przedmiot zamówienia, data zawarcia umowy/złożenia zamówienia, data zakończenia realizacji zamówienia, cena netto/cena brutto, uwagi

Ewidencje:

1.      Księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły , księga zawiera:

·         imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia dziecka, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów), informacje o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego, przebieg spełnienia obowiązku szkolnego w poszczególnych latach szkolnych

2.      Ewidencja rozrachunku świadectw, ewidencja zawiera:

·         przychód-nazwę świadectwa, data wpływu, ilość, nazwisko i imię pobierającego rozchód- ilość, nazwa świadectwa, data wydania, podpis pobierającego

3.      Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych, ewidencja zawiera:

·         numer, nazwisko i imię , data wydania, organ wydający, duplikat, data odbioru

4.      Ewidencja czasu pracy zawiera imienny wykaz godzin pracy pracownika

Archiwa:

  • składnica akt Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi

 


Ilość odsłon: 1376
Dokument wytworzył(a): Halina Sypka
Wprowadził(a): Grażyna Cembala
Data publikacji: 2011-12-27 09:57
Ostatnia zmiana: 2020-11-25 13:02
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja

Rejestr zmian - (3)
Data: 2020-11-25 13:02Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2020-11-25 09:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana działu.
Data: 2020-10-16 13:38Wprowadził(a): Grażyna CembalaOpis zmian: edycja
Data: 2011-12-27 09:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie informacji z archiwalnej strony BIP.
separator