Sposób i zasady udostępniania danych

Sposób i zasady udostępniania danych

Dokumentacja z prowadzonych rejestrów i ewidencji jest dostępna dla uprawnionych organów.

Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona rodzicom/prawnym opiekunom ucznia tylko w obecności uprawnionego pracownika szkoły (Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozp. MENiS z dnia 21.03.2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów).

Dostęp obywateli do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198).


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art. 1 ust.1). Wyjątek stanowią informacje niejawne oraz inne tajemnice ustawowo chronione (art. 5 ust.1). Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie ma zastosowania do osób pełniących funkcje publiczne. (art. 5 ust. 2)

Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

  • wglądu do dokumentów urzędowych,

  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo to przysługuje każdej osobie (art.2 ust.1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art.2 ust.2).

Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Jeżeli informacja publiczna nie została udostępniona w BIP , udostępnienie informacji publicznej możne nastąpić w formie ustnej lub pisemnej. Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10.ust.2.).

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna).

Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie udostępnienia informacji (odwołanie składa się w sekretariacie szkoły). Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).


 


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument wniosek o udostępnienie danych2012-02-22 10:06 37.5 KB 

Ilość odsłon: 1140
Dokument wytworzył(a): Ewa Leśniczak
Wprowadził(a): Natalia Zarzycka
Data publikacji: 2012-02-22 10:06
Ostatnia zmiana: 2012-02-22 10:17
Zakres ostatniej zmiany: uzupełnienie informacji

Rejestr zmian - (2)
Data: 2012-02-22 10:17Wprowadził(a): Natalia ZarzyckaOpis zmian: uzupełnienie informacji
Data: 2012-02-22 10:12Wprowadził(a): Natalia ZarzyckaOpis zmian: wprowadzneie nowego dokumentu
Data: 2012-02-22 10:06Wprowadził(a): Natalia ZarzyckaOpis zmian: wprowadzenie nowego dokumentu
separator